Personen- en familierecht/Jeugdrecht

Datum/tijd
Vrijdag 8 november 2019 van 09:45 uur tot 16:15 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Docent
Mr. dr. M. Lückers

Mr. dr. Myriam Lückers is advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Zij begon haar carrière als onderzoeker familie- en jeugdrecht bij de Katholieke Universiteit Brabant, alvorens in 1990 de overstap te maken naar de Rijksuniversiteit Leiden. Als universitair docent personen-, familie- en jeugdrecht promoveerde zij aldaar op de dissertatie ‘EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag: A whole code of juvenile law’. In 1995 werd Myriam Lückers benoemd tot rechter bij de rechtbank Rotterdam. Vóór haar recentelijke benoeming tot A-G was zij achtereenvolgens raadsheer en vicepresident/senior raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Myriam Lückers  vervult naast haar ambt bij de Hoge Raad verschillende nevenfuncties. Zij is als redacteur onder meer verbonden aan EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht, en Rechtspraak Familierecht (RFR). Daarnaast verzorgt zij als docent cursussen op het gebied van alimentatie en familieprocesrecht. Eerder was zij voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) Hoven. Voor de Kennisbank Familierecht is Myriam redacteur Familieprocesrecht.

Onderwerp
In deze cursus wordt u helemaal bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Personen- en familierecht/Jeugdrecht. Zowel de vermogensrechtelijke als niet-vermogensrechtelijke en procesrechtelijke aspecten worden behandeld. De wet herziening partneralimentatie die op 1 januari 2020 in werking treedt evenals de WVggz en de Wet zorg en dwang die de Wet Bopz vervangen per 1 januari 2020 worden besproken. Belangrijke jurisprudentie van de Hoge Raad over het huwelijksvermogensrecht en het verbleken van behoefte bij partneralimentatie, maar ook over contra-expertise bij jeugdrechtzaken en de criteria voor toestemming tot verhuizen passeren de revue.

Let op: 5 PO-punten

Meld je aan voor de cursus

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Datum/tijd
Vrijdag 13 december 2019 van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Docent
Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Mr. Venhuizen werkt sinds 1985 in de rechterlijke macht. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij al sinds 1984 juridisch onderwijs, waarbij hij zich vanaf 2001 beperkt tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen.

Onderwerp
In deze cursus komen de procesrechtelijke actualiteiten van de laatste voorafgaande twaalf maanden aan de orde. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de advocaat dagelijks actueel is, komt aan bod. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat voorop.

Meld je aan voor de cursus

Actualiteiten Arbeidsrecht

Datum/tijd
Vrijdag 10 januari 2020 van 12:45 uur tot 17:00 uur.
Vanaf 12:00 uur is de ontvangst met lunch.

Docenten
Mr.  Dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer en mr. M. (Marko) Jovović

Johan Zwemmer is advocaat bij Stibbe en universitair docent bij de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘Pluraliteit van werkgeverschap’. Zwemmer heeft uitgebreide ervaring op het gebied van advisering over diverse arbeidsrechtelijke kwesties waaronder flexibele arbeidsrelaties en het raakvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hij publiceert in tijdschriften en is co-auteur en redacteur van meerdere arbeidsrechtelijke boeken en tijdschriften.

Marko Jovović  is eveneens advocaat bij Stibbe. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij houdt zich bezig met adviseren en procederen op het gebied van meerdere arbeidsrechtelijke kwesties, zoals het individuele arbeidsrecht en de raakvlakken daarvan met het ondernemingsrecht en medezeggenschapsrecht. Mr. Jovović publiceert regelmatig op verscheidene arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten behandeld worden, waarbij de docenten het bredere thema van het arbeidsrecht betrekken. De meest recente ontwikkelingen, jurisprudentie en wetgeving zullen worden behandeld.

Meld je aan voor de cursus

Ondernemingsrecht (BV-recht)

Datum/tijd
Vrijdag 14 februari 2020 van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Docent
Mr. E.E.G. Gepken-Jager

Ella Gepken-Jager is universitair docent bij de Sectie Handelsrecht en Arbeidsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Ella heeft ruime ervaring als docent en onderzoeker op het terrein van het handelsrecht en ondernemingsrecht. Zij promoveerde op het proefschrift ‘Vertegenwoordiging bij NV en BV’. Zij is onder meer redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (SDU) rubriek Ondernemingsrecht en vaste auteur van het SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Zij geeft voorts met regelmaat cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht en personenvennootschappenrecht.

Onderwerp
In deze cursus worden besluitvorming, vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang en een aantal aspecten van het zijn van statutair bestuurder bij de BV behandeld. Deze onderwerpen zijn van groot belang voor de dagelijkse rechtspraktijk van advocaten die werkzaam zijn op het gebied van het ondernemingsrecht en het handelsrecht.

Bij het handelen met of vanuit een vennootschap is het essentieel te weten welke personen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en ook wat de omvang van de aan deze personen toegekende vertegenwoordigingsbevoegdheid is. In deze cursus worden besluitvorming en vertegenwoordiging behandeld aan de hand van praktische vuistregels en voorts worden casusposities besproken en opgelost.

Tegenstrijdig belang is een onderwerp dat ook na invoering van art. 2:129/239 lid 5 en 6 BW vragen oproept. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de voordelen van deze besluitvormingsregeling en worden ook de lastigheden van de regeling behandeld. Ten slotte wordt ingegaan op de positie van de statutair bestuurder en zijn benoeming, beloning en ontslag.

In deze cursus worden de genoemde onderwerpen behandeld vanuit de basisregels die daarvoor gelden gecombineerd met de nodige verdieping.

Meld je aan voor de cursus

Strafrecht

Datum/tijd
Vrijdag 11 september 2020 van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Docent
Mr. M.R.M. Schaap

Mr. Schaap, is werkzaam bij De Haan strafrechtadvocaten te Groningen. Zij heeft de specialistenopleiding aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen gevolgd. Voordat zij advocaat werd is zij werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie. Naast haar werk in de advocatuur treedt zij regelmatig op als (gast)docent strafrecht op de Hanzehogeschool te Groningen. Mr. Schaap is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Onderwerp
In deze cursus zal worden stilgestaan bij de actualiteiten en worden tips uit de praktijk gegeven die bruikbaar zijn voor uw eigen praktijk. Er is ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • actuele rechtspraak
  • ontwikkelingen rond artikel 5/6 WVW en het wetsvoorstel strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • ernstige verkeersdelicten
  • waarborgen bij onderzoeken drugs/alcohol  en de oriëntatiepunten
  • zedenzaken (sexting, misbruik seksueel beeldmateriaal)
  • slachtofferrechten grenzen aan verstrekken dossiers aan benadeelde partijen
  • artikel 36 Sv en de ontwikkelingen
  • artikel 13b OW verhouding strafrecht / bestuursrecht

Meld je aan voor de cursus

Actualiteitencursus Verbintenissenrecht

Datum/tijd
Vrijdag 18 september 2020 van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Docent
Mr. dr. R.J.Q. Klomp

René Klomp is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam, hoofddocent Burgerlijk Recht voor de Beroepsopleiding Advocatuur, Juridisch adviseur, docent Nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig advocaat van onder meer het internationale veilinghuis Sotheby’s.

Onderwerp
In deze actualiteitencursus zal door de docent aandacht worden besteed aan het opschortingsrecht, verrekening en nakoming, inclusief het boetebeding, en de ontbinding en opzegging van overeenkomsten. Deze leerstukken zullen zoveel mogelijk worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie van de Hoge Raad en ontwikkelingen in de literatuur.

Meld je aan voor de cursus