Strafrecht STOP

In deze cursus zal worden stilgestaan bij de actualiteiten en worden tips uit de praktijk gegeven die bruikbaar zijn voor uw eigen praktijk. Er is ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • actuele rechtspraak
  • ontwikkelingen rond artikel 5/6 WVW en het wetsvoorstel strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • ernstige verkeersdelicten
  • waarborgen bij onderzoeken drugs/alcohol  en de oriëntatiepunten
  • zedenzaken (sexting, misbruik seksueel beeldmateriaal)
  • slachtofferrechten grenzen aan verstrekken dossiers aan benadeelde partijen
  • artikel 36 Sv en de ontwikkelingen
  • artikel 13b OW verhouding strafrecht / bestuursrecht

Docent
Mr. M.R.M. Schaap

Datum
Vrijdag 13 maart 2020

Tijd
10.00 uur tot 16.00 uur

Familie- en Jeugdrecht

In deze cursus wordt u helemaal bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het familie- en jeugdrecht. Zowel de vermogensrechtelijke als niet-vermogensrechtelijke en procesrechtelijke aspecten worden behandeld. De wet herziening partneralimentatie die op 1 januari 2020 in werking treedt evenals de WVggz en de Wet zorg en dwang die de Wet Bopz vervangen per 1 januari 2020 worden besproken. Belangrijke jurisprudentie van de Hoge Raad over het huwelijksvermogensrecht en het verbleken van behoefte bij partneralimentatie, maar ook over contra-expertise bij jeugdrechtzaken en de criteria voor toestemming tot verhuizen passeren de revue.

Let op: 5 PO-punten

Docent
Mr. dr. M. Lückers

Datum
Vrijdag 8 november 2019

Tijd
Let op:
deze cursus start om 09:45 uur (i.p.v. 10:00 uur) en duurt tot 16:15 uur!
Ontvangst 09:30 uur.

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

In deze cursus komen de procesrechtelijke actualiteiten van de laatste voorafgaande twaalf maanden aan de orde. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de advocaat dagelijks actueel is, komt aan bod. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat voorop.

Let op: 4 PO-punten

Docent
Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Datum
Vrijdag 13 december 2019

Ondernemingsrecht (BV-recht)

In deze cursus worden besluitvorming, vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang en een aantal aspecten van het zijn van statutair bestuurder bij de BV behandeld. Deze onderwerpen zijn van groot belang voor de dagelijkse rechtspraktijk van advocaten die werkzaam zijn op het gebied van het ondernemingsrecht en het handelsrecht.

Bij het handelen met of vanuit een vennootschap is het essentieel te weten welke personen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en ook wat de omvang van de aan deze personen toegekende vertegenwoordigingsbevoegdheid is. In deze cursus worden besluitvorming en vertegenwoordiging behandeld aan de hand van praktische vuistregels en voorts worden casusposities besproken en opgelost.

Tegenstrijdig belang is een onderwerp dat ook na invoering van art. 2:129/239 lid 5 en 6 BW vragen oproept. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de voordelen van deze besluitvormingsregeling en worden ook de lastigheden van de regeling behandeld. Ten slotte wordt ingegaan op de positie van de statutair bestuurder en zijn benoeming, beloning en ontslag.

In deze cursus worden de genoemde onderwerpen behandeld vanuit de basisregels die daarvoor gelden gecombineerd met de nodige verdieping.

Let op: 4 PO-punten

Docent
Mr. E.E.G. Gepken-Jager

Datum
Vrijdag 14 februari 2020

Actualiteitencursus Verbintenissenrecht

In deze actualiteitencursus zal door de docent aandacht worden besteed aan het opschortingsrecht, verrekening en nakoming, inclusief het boetebeding, en de ontbinding en opzegging van overeenkomsten. Deze leerstukken zullen zoveel mogelijk worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie van de Hoge Raad en ontwikkelingen in de literatuur.

Docent
Mr. dr. R.J.Q. Klomp

Datum
Vrijdag 27 maart 2020

 

Actualiteiten Arbeidsrecht

In deze cursus zullen de actualiteiten behandeld worden, waarbij de docenten het bredere thema van het arbeidsrecht betrekken. De meest recente ontwikkelingen, jurisprudentie en wetgeving zullen worden behandeld.

Docenten
Mr.  Dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer en mr. M. (Marko) Jovović

Datum
vrijdag 10 januari 2020.

Tijd
Let op: deze cursus start om 12:45 uur (i.p.v. 10:00 uur) en duurt tot 17:00 uur! Vanaf 12:00 uur is de ontvangst met lunch.